Skip to main content

logo new

Surnames K to M

KOEVOET Arnoldus

Arnoldus Koevoet was 'n vryswart, hy trou in 1731 met Anna Rebecca van Bengale.

Reference code: C. 88, pp. 2-7. Donderdag den 17 Maij 1731, voormiddags.
Laastelijk is ten versoeke van ’s Comps. lijfeijgenen, Pieter van Helena Titus en Arnoldus coevoet, staande bij de boeken bekend voor Arnoldus van Chrijstijn Pietersz, dewelke beijde niet alleen den H. doop hebben ontfangen en de Neederduijtsche taal volkomentlijk wel spreeken, maar waarvan den eersten bovendien lidmaat deeser gemeijnte is, en sij beijde van een goed gedrag en bequaamheijd sijn om haar kost alhier neevens andere ingeseetenen te kunnen winnen, goedgevonden dat deselve uijt slaafse dienstbaarheijd sullen werden ontslaagen, soo als sij daaruijt ontslagen en in vrijdom gestelt werden bij deesen, mits dat door ider van haar een andere bequaame slaaf, met namen Makontje en Masinga van Rio de la Goa, aan de E. Comp. in eijgendom sal worden overgegeven, en dat die te gevene jongens alvoorens gevisiteert sijnde, gesond en van de vereijschte hoedanigheijd gevonden worden.

 

Reference code: C. 98, pp. 41-57. Woensdag den 4e Maij 1735, voormiddags.
den vrijswart Arnoldus koevoet, hoe alhier in de logie onder ’s Comps. lijfeijgenen sig als nog bevind des suppliants dogter, met name Diana van Maria van Diana van de Caab, oud twaalf jaaren, ende ten aansien hij deselve gaarne van haare slaafse dienstbaarheijd bevrijd sag, om haar tot een gedrag van beeter leeven te doen informeeren, soo neemt den suppliant de vrijheijd sig te wenden tot Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtbe., ootmoedig versoekende dat deselve van die goedheijd gelieven te zijn zijne voorm. dogter uijt slavernij te ontslaan ende gunstelijk in vrijdom te stellen, bereijd sijnde een kloeke en gesonde mansslaaf, Salamat van Java genaamt, in haar plaats aan de E. Comp. in eijgendom over te geeven, ofte wel soodanige andere voldoening als Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtbe. sullen koomen goet te vinden.

(Onderstont) ’t Welk doende etca.

Is daar op beslooten dat desselfs dogter, Diana van Maria van Diana van de Caab, uijt slaverneij sal worden ontslaagen en in vrijdom gestelt, mits dat de daar voor aan d’ E. Comp. in eijgendom gegeeven wordende jongen, Salamat van Java genaamt, alvoorens door de opperchirurgijns deeses Gouvernements gevisiteert en van de vereijschte gestalte en gesondheijd sal worden gevonden.

Arnoldus is oorlede in 1735, want sy boedelinventaris is op 21 Desember 1735 opgestel. Sy vrou, Anna Rebecca van Bengale, is in 1734 oorlede

Bronne:
Heese, Groep Sonder Grense

Bydrae:

Navorsing:
 

  • Hits: 9922

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy